สำหรับสมาชิก

100445
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
67
47
195
99752
67
2083
100445
หมายเลขไอพี: 3.235.75.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-01 21:26:36

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา

tmp

             ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนใน เรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต้อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง(ฉบับที่ 6) .. 2552มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

 

1. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

2. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

3. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

4. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.