สำหรับสมาชิก

107379
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
12
38
234
106510
103
1717
107379
หมายเลขไอพี: 3.236.108.61
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-04 02:18:30

คู่มืองานบริการสําหรับ ประชาชน

     Logo

เรื่อง คู่มืองานบริการสําหรับ ประชาชน

 

    ดาวน์โหลดรายละเอียด  
       
    1. การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์  
       
    2. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  
       
    3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
       
    3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
       
    5. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
       
    6. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
       
    7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
       
    8. การแจ้งขุดดิน  
       
    9. การรับชําระภาษีป้าย  
       
   

10. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
       
    11. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองคู่มือประชาชน   
Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.