สำหรับสมาชิก

100699
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
22
50
72
100250
321
2083
100699
หมายเลขไอพี: 3.234.244.18
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-06 11:06:08

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

tmp

ดวยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง(ฉบับที่ 6) .. 2552มาตรา 58/5 บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร เป็นประจำทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง(ฉบับที่ 6) .. 2552มาตรา 58/5 องคการบริหารสวนตำบลจิกสังข์ทองจึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.. 2562 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตำบลจิกสังข์ทองดังนี้

 

 

1. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

2. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

3. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

4. คลิก อ่านเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
5. คลิก อ่านเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

 


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

.....................................................................

ดวยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58/5 วรรคห้ากำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประกาศใหประชาชนทราบ

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 .. 2552องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปี พ.. 2562มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.. 2562

สิบโท

(นายประหยัด ทิพวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.