กองคลัง

 

   

ส่วนการคลัง

image053

นางบุปผา   นิยม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

image057

นางนฤมล  นาคนวน

นักวิชาการเงินและบัญชี 

   

image055

นางชิตญาภรณ์  บุตรดี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

image061

น.ส.จามรีย์  อ่อนพิมพ์

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 

image065

น.ส.วริศรา สมหนองหาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

image063

น.ส.อนงค์ลักษณ์  นิยม

ผู้ช่วยจนท.จัดเก็บรายได้