สำหรับสมาชิก

111040
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
74
70
196
110605
882
864
111040
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 21:30:16

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

tmp

อาชีพ
     อาชีพทำนา ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 88 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีอาชีพทำนา เพาะปลูกข้าว ข้าวที่เพาะปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นส่วนใหญ่ และข้าวหอมมะลิ กข 15
     อาชีพหัตถกรรม ประชากร 4 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีอาชีพหัตถกรรม คือ การทอผ้าไหม ส่วนมากจะทำควบคู่ไปกับการทำนา
     อาชีพรับจ้างทั่วไป ประชากร 5 % ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทำงานตามโรงงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ
     อาชีพประมง ประชากร 1 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ทำอาชีพประมง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับห้วยน้ำเค็ม
     อาชีพเพาะปลูกพืชผัก ประชากร 2 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง จะทำอาชีพเพาะปลูกพืชผัก เช่น หอมแดง กระเทียม พริก และพืชผักสวนครัวต่างๆ
     อาชีพค้าขาย ประชากรอีก 1 % ประกอบอาชีพค้าขาย การปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
โรงงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
โรงสี 24 แห่ง

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.