สำหรับสมาชิก

111027
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
61
70
183
110605
869
864
111027
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 20:47:21

ข้อมูลสภาพสังคม

tmp

สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 10 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง

สาธารณะสุข
โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง -
แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ - แห่ง
สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.