ข้อมูลหมู่บ้าน

tmp

     องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านเชือก 
หมู่ที่ 2  บ้านจิก
หมู่ที่ 3 บ้านมะฟัก
หมู่ที่ 4  บ้านโจดนาลือ
หมู่ที่ 5  บ้านสะคาม
หมู่ที่ 6  บ้านสะแบงตาก
หมู่ที่ 7  บ้านเชือกกลาง
หมู่ที่ 8  บ้านเชือกน้อย
หมู่ที่ 9  บ้านกอยน้อย
หมู่ที่ 10  บ้านสองห้อง