รายงานผลการดำเนินงาน

““ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ““

    ผลการดำเนินงาน ประจำปี

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

Eรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561)

Eรอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561)

Eรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2562)

Eรอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562)

Eรอบ 12 เดือน (เดือนธันวาคม 2563)

Eรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2564)