สำหรับสมาชิก

110919
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
23
52
75
110605
761
864
110919
หมายเลขไอพี: 3.234.143.26
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 09:01:26

แผนพัฒนาท้องถิ่น

tmp

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดคำนิยามของแผนพัฒนาสามปีไว้ว่า  “ แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

2. คลิก อ่านเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

3. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

4. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

5. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

6. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562)

 


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

เรื่อง  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562

................................

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองเสร็จเรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 17,ข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

(สิบโทประหยัด ทิพวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.