สำหรับสมาชิก

110927
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
31
52
83
110605
769
864
110927
หมายเลขไอพี: 3.234.143.26
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 09:31:12

แผนพัฒยุทธศาสตร์การพัฒนา

tmp

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2548 กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองจึงจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับปัจจุบัน(..2557-2561) โดยพิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คำแถลงของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จปฐ. กชช 2 ค ผังตำบล เมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปีต่อไป

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.