ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
  • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • กฎหมายอื่นๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
     
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

         ข่าวสาร อบต.จิกสังข์ทอง


E-Service


ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
jigsungtong Subdistrict Administrative Office

10

จำนวนหมู่บ้าน

885

จำนวนครัวเรือน

3941

ประชากรรวม

17923

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)