ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2022 01:57:31 1,282

ประวัติและตราสัญลักษณ์

        จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยเริ่มก่อตั้งเป็นสภาตำบลจิกสังข์ทอง มีกำนัน เป็นประธานกรรมการบริหารสภาโดยตำแหน่ง มีผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาตำบลฯ โดยตำแหน่ง และสมาชิกตัวแทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน เป็นสมาชิกสภาตำบล ส่วนเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และประธานสภาฯได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกสภาตำบลจิกสังข์ทอง รวมสมาชิกสภาตำบลมาจากหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน
        ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540 สภาตำบลจิกสังข์ทอง ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โดยสมาชิกยังคงเป็นแบบเดิม
        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ได้เปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกประธานกรรมการบริหาร และสมาชิกซึ่งจะต้องได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในตำบลจิกสังข์ทอง
        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองขึ้นใหม่โดยเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โดย นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองขึ้นใหม่ โดยเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โดย สิบโทประหยัด ทิพย์วัน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองคนปัจจุบัน