ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 09:37:30 1,082

วิสัยทัศน์

"เป็นตำบลเศรษฐกิจดี มีกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนมีความสามัคคี เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง"

ยุทธศาสตร์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
9. ด้านองค์การและการจัดการ

พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ ประชาชนมีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดการติดเชื้อจากโรคระบาด
6. ส่งเสริมกิจกรรมของชาวพุทธและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. อนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมชุมชนต่างๆให้มีความเข้มแข็ง
10. บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชน
11. สร้างความเป็นธรรม สร้างสังคมคุณธรรม เพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเพียงพอต่อความต้องการและประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ถนน เป็นต้น
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และลดภาระหนี้สินของเกษตรกรให้น้อยลง รวมทั้งปลุกกระแสแนวคิดของประชาชนให้ดำรงชีวิตโดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย
3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตร เช่น สร้างฝายกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ พัฒนาแห่งน้ำแก้มลิง ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือคลองส่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร พัฒนาลำรางและป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแนวคิด เด็กเก่งและดี พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยการสร้างเด็กให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านพฤติกรรมการเลี่ยนแบบในทางเสื่อม การมั่วสุมและการยกระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายของเด็กที่มาเรียนหนังสือ
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดการติดเชื้อจากโรคระบาด ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องหยุดพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยยึดหลักแนวคิดประชาชนสุภาพดีไม่ต้องพึ่งพายารักษาโรค
6. ส่งเสริมกิจกรรมของชาวพุทธ เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการทำความดี การสร้างเยาวชนต้นแบบที่สร้างความดี ยกย่องและสนับสนุนคนทำความดี การให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำความดี จัดกิจกรรมพ่อแม่จูงมือลูกหลายเข้าวัดฟังธรรม สร้างพระสงฆ์ต้นแบบ คัดกรองพระสงฆ์ที่จะมาจำพรรษาในวัดแต่ละแห่ง เพื่อไม่ให้เป็นมารศาสนา และเพื่อไม่ให้บิดเบือนพระพุทธศาสนา
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สรรหาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมทำงาน สรรหาอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) รวมทั้งฝึกซ้อมการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
8. อนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ คืนความร่มรื่นให้แก่ชุมชน รณรงค์การทิ้งการทำลายขยะสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะไม่ทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง รวมทั้งจัดหาสถานที่ทิ้งขยะให้ประชาชน และลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรให้น้อยลง
9. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมชุมชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนปลอดจากแหล่งอบายมุข การพนัน สุรา ยาเสพติด สร้างกฎระเบียบของชุมชนและถือปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมทั้งไม่ให้เกิดแหล่งมั่วสุมต่างๆ
10. บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชน ด้วยการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละ มีความสามัคคีในการทำงาน ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทำงานแล้วปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ จะดำเนินการจัดหาให้พร้อมต่อความต้องการในการใช้งาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาท และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ