ปรับปรุงล่าสุด 19 ก.ย. 2022 08:07:51 1,060

อำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการ

       กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสงเคราะห์ การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดไหม้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการการสำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

                      ๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ

                             - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

                             - งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว

                             - งานชมรมผู้สูงอายุ

                             - งานกองทุนสวัสดิการสังคม

                             - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

                             - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม

                             - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

                             - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสวัสดิการสังคม

                             - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ

                             - งานสำรวจและจัดตั้งชุมชน

                           - งานคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

                    ๒. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

                           - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

                             - งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

                             - งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ

                             - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและครอบครัว

                             - งานนโยบายเร่งด่วนด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ

                             - งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ในด้านสังคมสงเคราะห์

                             - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์

                             - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

                    ๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี

                             - งานส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

                             - งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

                             - งานพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

                             - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

                             - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ

                    ๔. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - งานด้านธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ ของกองสวัสดิการสังคม

                             - งานด้านการเตรียมการจัดประชุมต่างๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

                             - งานจัดทำฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกองสวัสดิการสังคม

                             - งานเอกสารทางราชการ พิมพ์หนังสือ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในกองสวัสดิการสังคม