ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2022 03:59:26 731

ข้อมูลด้านการศึกษาและสถาบันและองค์กรทางศาสนา


การศึกษา
ในเขตตำบลจิกสังข์ทอง มีสถานศึกษาปฐมวัย 3 แห่ง ได้แก่
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ อบต.จิกสังข์ทอง
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านเชือก
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านมะฟัก
โรงเรียนระดับปฐมศึกษาอยู่ 3 แห่ง
     1. โรงเรียนบ้านจิก
     2. โรงเรียนบ้านเชือก
     3. โรงเรียนบ้านมะฟัก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา     

สถาบันและองค์การทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

สาธารณะสุข
มีสถานพยาบาล 1 แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกสังข์ทอง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ - แห่ง
สถานีดับเพลิง 1 แห่ง