ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.ย. 2022 10:41:48 1,140

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ